Terug naar overzicht

Atmel AVR/Arduino (Atmel AVR Studio assembler)

GPIODMX512 ontvangen en verzenden

Microchip PIC18 (Microchip MPLAB assembler)

GPIODMX512 ontvangen

Microchip PIC16

GPIO

8051 (Keil ┬ÁVision assembler/C51)

GPIODMX512 ontvangen en verzenden

Embedded Linux/Raspberry Pi (Intel x86/ARM)